Efficiency evaluation of gravimeter vibration protection during aerogravimetric surveys

V.V. Dorozhkov, M.N. Drobyshev, V.N. Koneshov

5

 

 

Development of the technique for experimental study of marine Earth crust structure in different seasons

G.I. Dolgikh, S.S. Budrin, S.G. Dolgikh, A.A. Pivovarov, A.N. Samchenko, V.A. Chupin, V.A. Shvets, А.N. Shvyrev, S.V. Yakovenko, I.O. Yaroshchuk

14

 

 

Features of seismicity along the Mid-Atlantic Ridge

V.I. Zhuravlev, A.Ya. Sidorin

28

 

 

Technologies of broadband marine seismic exploration: problems and opportunities

Yu.P. Ampilov, M.L. Vladov, M.Yu. Tokarev

42

 

 

New version of highly sensitive single-axis sensor for seismic accelerometer

A.B. Manukin, O.S. Kazantseva, I.I. Kalinnikov

66

 

 

In memoriam A.V. Rykov

A.Ya. Sidorin

77